Tun Sakaran Marine Park

 • 8:45am – 4:30pm
 • Hiking & Snorkelling
 • Hiking & Discover Scuba Dive (2 dives)
 • Hiking & Fun Dive (2 dives or 3 dives)
 • Tatagan, Boheydulang, Mantabuan & Sibuan

Mataking, Timba-Timba, Pandanan

 • 8:45am – 4:30pm
 • Snorkelling
 • Discover Scuba Dive (2 dives)
 • Fun Dive (3 dives)
 • Mataking, Timba-Timba, Pandanan

Mabul and Kapalai

 • 8:45am – 4:30pm
 • Snorkelling
 • Discover Scuba Dive (2 dives)
 • Fun Dive (3 dives)
 • Mabul & Kapalai